Lekebergs kommun bild

Vi ser värdet av att tidigt prata om utbildning och jobb med ungdomarna.

I och med digitaliseringen har yrken som inte funnits tidigare framkommit. Men oavsett hur Lekebergs kommunen förändras och utvecklas så kommer det alltid att finnas ett behov av människor som arbetar med och för människor. Lekebergs kommun ser även vikten av att träffa elever då många av elever är kommunens framtida medarbetare och de vill ge dem en positiv bild av att arbeta i kommunen i ett yrke där de känner att de behövs och gör skillnad.

Vem är ni? Och vilken organisation jobbar ni inom?
Linda Calson, personalspecialist, personalavdelningen. Har arbetat i Lekebergs kommun i snart 7 år. Jonas Möller, personalspeciallist, personalavdelningen. Har arbetat i Lekebergs kommun ca 1 år.

Rollen som personalspecialist innebär främst att arbeta konsultativt som ett kompetens- och metodstöd till kommunens chefer. Vi utgör en stödfunktion till cheferna i alla personalrelaterade frågor. Det kan röra sig om exempelvis arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö, rehab, lönebildning, rekrytering och kompetensförsörjning, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Vi arbetar både operativt och strategiskt vilket innebär att vi exempelvis kan ta fram statistik vid behov till cheferna men också att vi arbetar med mera strategiska frågor som tex den långsiktiga kompetensförsörjningen. Likaväl som vi utgör en stödfunktion ska vi också driva utveckling inom vårt område utifrån verksamhetens behov.

Hur påverkar digitaliseringen er verksamhet och vad är på gång inom branschen/ert område?
Vi blev nog personalvetare från början för att vi ville arbeta med människor och för att vi var intresserade av organisationsutveckling. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Digitaliseringen inom just vårt område är ett enormt bra verktyg för oss att på ett enkelt sätt kunna utgöra den stödfunktion som vi ska vara. I Lekeberg har vi exempelvis infört en digital anställningsprocess som framförallt ska underlätta för rekryterande chef att slippa alla moment som annars måste göras manuellt när de anställer personal. Inom kommunens alla verksamheter är digitala verktyg på olika sätt redan idag en förutsättning för att kunna arbeta effektivt och kommer att vara så än mera för att vi ska klara att ha den välfärd som kommuninvånarna förväntar sig. Arbetsuppgifter som idag utförs av personal kommer att kunna utföras med hjälp av digitala hjälpmedel för att frigöra tid till att göra det som inte går att digitalisera.

Vilken typ av kompetens ser ni att ni behöver i framtiden?
De verksamheter som kommunen bedriver finns till för alla invånare i kommunen. Oavsett hur kommunen förändras och utvecklas så kommer det alltid att finnas ett behov av människor som arbetar med och för människor. Karaktären av arbetsuppgifterna kommer att förändras i och med digitaliseringen men de mänskliga behoven hos invånarna kommer att finnas kvar.
Yrken och behov av kompetens har alltid förändrad sig, det har funnit yrken som har försvunnit och nya yrken vi inte känner till än kommer att uppstå. Digitaliseringen i sig har redan nu skapat nya yrken som inte funnits tidigare. Det finns undersökningar som visar att 65 % av dagens lågstadieelever kommer att ha yrken som inte finns än. Det blir kanske en arbetsmarknad som vi inte ens kan föreställa oss, spännande!

Varför är Arbetsmarknadskunskap viktigt för er? Varför har ni valt att vara med?
Vi ser värdet av att tidigt prata om vikten av utbildning med ungdomarna och vilken skillnad det gör för deras yrkesliv. Att beskriva arbetsmarknaden och dess bredd är också viktigt för att visa att det finns nåt för alla och att alla behövs. Diskussionen sker i dialog och interaktion med eleverna på ett sätt som gör att vi tror att vi når fram till ungdomarna. I Lekeberg valde vi också att ha riktad AMK där vi har valt att bjuda in åk 8 och elever från SFI. Till det tillfället finns det också en panel av medarbetare i kommunen som representerar olika yrkesgrupper. Syftet är att lyfta fram de yrken som finns i kommunen och att skapa ett intresse för dem hos eleverna och att eleverna får en möjlighet att ställa frågor till en medarbetare i kommunen om yrket och hur en arbetsdag kan se ut. Och vi ser att det ger resultat! Elevernas intresse ökar och vi har många ansökningar till våra feriepraktikplatser. Många av dessa elever är kommunens framtida medarbetare och vi vill ge dem en positiv bild av att arbeta i kommunen i ett yrke där de känner att de behövs och gör skillnad.