Lektioner & Föreläsningar

Arbetsmarknadskunskap bidrar till att minska glappet på arbetsmarknaden genom att öka ungas kunskap om sina framtida jobbmöjligheter. Vi pratar om var jobben finns och vilka vägar som leder dit.

Inom konceptet Arbetsmarknadskunskap träffar vi ungdomar i åldrarna 10-19 år. Vi håller inspirationslektioner med arbetsgivarna i fokus och motiverar ungdomarna till att själva börja fundera över sina framtida studie- och yrkesval utifrån arbetsmarknadens behov. Vår metodik handlar om att väcka tankar och få ungdomarna att själva börja reflektera. Vi vill att de lämnar lektionen med fler frågor än de kom dit med.

Utöver våra möten med ungdomar träffar vi även föräldrar och lärare. Vi tror nämligen att vuxna i ungdomarnas närhet har stor inverkan på de val de gör och att de också har ett behov av att bli uppdaterade på arbetsmarknadsläget.

För att kunna genomföra lektionerna på ett så bra och underbyggt sätt som möjligt har vi kontinuerlig kontakt med arbetsgivare och myndigheter för att inhämta information om nuläget och framtidsspaningar på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med företag och organisationer både regionalt och nationellt.

Arbetsmarknadskunskap består av

  • Inspirationslektioner i Arbetsmarknadskunskap
  • Branschfördjupandeföreläsningar inom bristbranscher
  • Föräldramöten i syfte att ge föräldrar samma information som eleverna
  • Lärarinspirationer i syfte att uppdatera skolpersonal på arbetsmarknadsläget
  • Stöd för samverkan mellan arbetsgivare och skola
  • Kontakt med arbetsgivare genom exempelvis studiebesök
  • Research och informationsinhämtning

Arbetsmarknadskunskap i praktiken

Uppdraget är från arbetsgivarna och vår arena är klassrummen. Det är i samverkan med studie- och yrkesvägledare, lärare och ungdomar som vi får möjlighet att göra skillnad.

Våra lektioner och föreläsningar är ett komplement till studie- och yrkesvägledningen på skolorna och vi jobbar i nära samarbete med studie- och yrkesvägledare inför våra besök. Till skillnad från skolornas vägledning kommer vårt uppdrag från arbetsgivarsidan och därför är vår utgångspunkt arbetsgivarnas behov av kompetens.

Under lektionerna pratar vi om vikten av utbildning, attityd, erfarenhet och det egna ansvaret att söka information om yrken och utbildning. Vi diskuterar möjligheterna till att få jobb och vad som kommer att krävas av framtidens arbetstagare. Beroende på årskurs kan fokus till exempel ligga på motivation i skolan, prao, gymnasieval eller digitalisering.

Arbetsmarknadskunskap finns i nio regioner i Sverige; Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Skåne, Skellefteåregionen, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västerbotten och Örebro län. Alla lektioner och föreläsningar är kostnadsfria för skolorna inom regionerna. Konceptet vänder sig till ungdomar i högstadiet och gymnasiet samt i vissa regioner även mellanstadiet. Du bokar en lektion genom att kontakta kommunikatörerna i respektive region.

Om du som lärare eller studie- och yrkesvägledare vill ha ideér kring hur ni kan jobba vidare med Arbetsmarknadskunskap efter vårt besök får ni gärna kolla in vårt lektionsmaterial. Lösenord får du av de regionala kommunikatörerna.

En lektion är vanligtvis 60 min, men kan även vara både något kortare eller längre.
Våra lektioner i Arbetsmarknadskunskap håller vi klassvis med ungefär 15-30 ungdomar. Det gör att vi får en bättre och närmare dialog med ungdomarna och få möjligheten att involvera dem i lektionen.
Efter lektionerna och föreläsningarna får ungdomarna svara på en digital enkät. På frågan om de tyckte lektionen var bra ligger genomsnittet på 4,6 av 5 möjliga.
Vanligtvis varje eller vartannat år från från under högstadiet och gymnasiet. Hur ofta vi besöker en skola beror på skolans önskemål och den planering vi lägger upp med just den skolan.
Ja, ibland har vi arbetsgivarrepresentanter med oss. Då för vi dialog med vår gäst och ställer frågor under lektionens gång.
Ta kontakt med någon av oss på AMK Sverige så hjälper vi dig att svara på frågan.
Ja, det kan vi göra. Det kan tex vara nyinskrivna på Arbetsförmedlingen, vuxenskola, kommunala arbetsmarknadsåtgärder eller SFI. Ta kontakt med din region för att få mer info om hur det fungerar just hos er.
Ja, det är kostnadsfritt för alla skolor inom målgruppen i de kommuner som är med i Arbetsmarknadskunskap.

Vill du att vi kommer till din skola?