Vi räcker inte till! – att klona fram nya arbetstagare, en framtidslösning?

Läget på Dalarnas arbetsmarknad är guld ur ett arbetstagarperspektiv, i regionen finns enormt mycket lediga jobb. Sett ur ett välfärds- och tillväxtperspektiv blir istället den krassa verkligheten tydlig. Vi tappar redan i tillväxt och är på väg mot stora utmaningar att upprätthålla nivån i vår välfärd. - Jag är uppriktigt oroad för framtiden, jag har förutspått detta under 15 års tid och nu börjar effekterna bli synliga. Vi behöver utöka den arbetsföra befolkningen, vi kan inte klona fram nya arbetstagare, men på något sätt behöver vi lösa problemet med kompetensbristen, det är avgörande för Dalarnas framtid, säger Jan Sundqvist, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Redan för två år sedan nåddes en historisk brytpunkt på Dalarnas Arbetsmarknad, då fanns det lika många lediga jobb som inskrivna arbetslösa. Sedan dess hämmas regionens och landets utveckling och välstånd allt mer. Bara i Dalarna finns möjlighet till ytterligare 1500 jobb om vi kunde tillgodose den efterfrågan på kompetens som finns nu, detta ger ett ekonomiskt bortfall på runt en miljard per år. 4 av 5 företag har under det senaste året fått tacka nej till ordrar på grund av kompetensbrist. Inom välfärden ser det riktigt mörkt ut med återväxten, inom hela den svenska Vård- och omsorgssektorn lämnar ca 17000 personer arbetsmarknaden årligen genom pensionsavgångar. Detta samtidigt som enbart 3500 elever valde vård- och omsorgsprogrammet i senaste gymnasievalet.

Situationen späs på ytterligare av den gigantiska missmatch som finns på arbetsmarknaden, där vi trots goda jobbmöjligheter har en ungdomsarbetslöshet på 9,8 %. Samtidigt som arbetsgivare skriker efter kompetens går alltså nästan var tionde person mellan 18-24 år arbetslös. Det största problemet gällande matchning mot lediga jobb handlar om att de arbetslösa saknar utbildning eller har fel utbildning för att kunna ta de lediga jobben.

Inom utvecklingsbolaget Falun Borlängeregionen AB växer oron för Dalarnas framtid när bristen på personal ökar inom allt fler viktiga områden. Bolaget jobbar med en satsning som heter Arbetsmarknadskunskap som inspirerar unga att göra medvetna studie- och yrkesval. I dagarna träffar satsningens kommunikatörer elev nummer 20000 på Klockarskolan i Säter. – Våra unga saknar tydlig koppling till läget på arbetsmarknaden när de gör sina val inför framtiden, säger Ingrid Saksvik, en av de kommunikatörer som dagligen pratar jobb och framtid med Dalarnas unga. Vi lägger frågan om framtidens kompetensförsörjning i knät på våra 15-åringar utan att ge dem tillräckliga kunskaper att basera sina val på.

Ungas bristande kunskaper om arbetsmarknaden ökar problematiken med missmatchen. Samtidigt riskerar många unga att själva drabbas hårt. – Våra erfarenheter visar att många unga inte har tillräcklig insikt för att göra medvetna val utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Det är upp till oss vuxna att stötta våra unga i deras val. Unga säger att de vill ha jobb men många väljer en väg som inte leder dit, säger Pierre Mörck som också föreläser om Arbetsmarknadskunskap.

Jan Sundqvist håller med om att medvetna studie- och yrkesval är en av pusselbitarna som behövs för att komma till rätta med läget på Dalarnas arbetsmarknad. – Vi kommer att behövas varenda en och fler därtill och det är viktigt att vi ser läget på arbetsmarknaden som ett gemensamt problem, som det ser ut idag drabbas vi alla av missmatchen.

Vill du veta mer?
Kontakta någon av våra kommunikatörer inom satsningen Arbetsmarknadskunskap eller Jan Sundqvist, analytiker på arbetsförmedlingen.

Ingrid Saksvik: 0243-248057

Pierre Mörck: 0243-248056

Malin Bodin: 0243-248058

Jan Sundqvist: 010-4864842

Läs mer om läget på arbetsmarknaden i Dalarna här!