Lektioner & Föreläsningar

Arbetsmarknadskunskap bidrar till att minska glappet på arbetsmarknaden genom att öka ungas kunskap om sina framtida jobbmöjligheter. Vi pratar om var jobben finns och vilka vägar som leder dit.

Inom konceptet Arbetsmarknadskunskap träffar vi elever i åldrarna 10-19 år. Vi håller inspirationslektioner med arbetsgivarna i fokus och motiverar eleverna till att själva börja fundera över sina framtida studie- och yrkesval utifrån arbetsmarknadens behov. Vår metodik handlar om att väcka tankar och få eleverna att själva börja reflektera. Vi vill att de lämnar lektionen med fler frågor än de kom dit med.

Utöver våra möten med elever träffar vi även föräldrar och lärare. Vi tror nämligen att vuxna i ungdomarnas närhet har stor inverkan på de val de gör och att de också har ett behov av att bli uppdaterade på arbetsmarknadsläget.

För att kunna genomföra lektionerna på ett så bra och underbyggt sätt som möjligt har vi kontinuerlig kontakt med arbetsgivare och myndigheter för att inhämta information om nuläget och framtidsspaningar på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med företag och organisationer både lokalt och nationellt.

Arbetsmarknadskunskap består av

  • Inspirationslektioner i arbetsmarknadskunskap
  • Branschfördjupande lektioner med inriktning Vård samt Energi och teknik
  • Föräldramöten i syfte att ge föräldrar samma information som eleverna
  • Lärarträffar i syfte att uppdatera skolpersonal på arbetsmarknadsläget
  • Stöd för samverkan mellan arbetsgivare och skola
  • Kontakt med arbetsgivare genom exempelvis studiebesök
  • Research och informationsinhämtning

Arbetsmarknadskunskap i praktiken

Uppdraget är från arbetsgivarna men vår arena är i klassrummen. Det är i samverkan med lärare, SYV och elever som vi får möjlighet att göra skillnad.

Våra lektioner och föreläsningar är ett komplement till studie- och yrkesvägledningen på skolorna och vi jobbar i nära samarbete med studie- och yrkesvägledare inför våra besök. Till skillnad från skolornas vägledning kommer vårt uppdrag från arbetsgivarsidan och därför är vår utgångspunkt arbetsgivarnas behov av kompetens.

Under lektionerna pratar vi om vikten av utbildning, attityd, erfarenhet och det egna ansvaret att söka information om yrken och utbildning. Vi diskuterar möjligheterna till att få jobb och vad som kommer att krävas av framtidens arbetstagare. Beroende på årskurs kan fokus till exempel ligga på motiviation i skolan, prao, gymnasieval eller digitalisering.

Arbetsmarknadskunskap finns i åtta regioner i Sverige; Dalarna, Skåne, Sörmland, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västerbotten och Örebro län. Alla lektioner och föreläsningar är gratis för skolorna inom regionerna. Konceptet vänder sig till elever i högstadiet och gymnasiet samt i vissa regioner även mellanstadiet. Du bokar en lektion genom att kontakta kommunikatörerna i din region.

Om du som lärare eller SYV vill ha ideér kring hur ni kan jobba vidare med arbetsmarknadskunskap efter vårt besök får ni gärna kolla in vårt lektionsmaterial. Lösenord får du av kommunikatörerna i din region.

En lektion är vanligtvis 60 min. Det gäller även våra branschföreläsningar.
Vår inspirationslektion håller vi klassvis. Det gör att vi får en bättre och närmare dialog med eleverna. Branschföreläsningarna tar upp till 100 elever per dragning.
Efter lektionerna och föreläsningarna får eleverna svara på en enkät. På frågan om de tyckte lektionen var bra svarar eleverna 4,6 av 5 möjliga.
Vanligtvis var eller vartannat år från åk 4 till åk 3 på gymnasiet. Hur ofta vi besöker en skola beror på skolans önskemål och den planering vi lägger upp med just den skolan.
Ja, ibland har vi företagsrepresentanter med oss. Då för vi dialog med vår gäst och ställer frågor under lektionens gång.
Ta kontakt med någon av kommunikatörerna på AMK Sverige så hjälper vi dig att svara på frågan.
Ja, det kan vi göra. Det kan tex vara nyinskrivna på Arbetsförmedlingen, vuxenskola, kommunala arbetsmarknadsåtgärder eller SFI. Ta kontakt med din region för att få mer info om hur det fungerar just hos er.
Ja, det är kostnadsfritt för alla skolor inom målgruppen i de kommuner som är med i Arbetsmarknadskunskap.

År 2030 kommer det att saknas 50 000 ingenjörer i Sverige och arbetsgivare vittnar redan nu om svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Samtidigt är det få unga som vet vad en ingenjör gör på jobbet.

Energi- och teknikföreläsningen syftar till att öka förståelsen och intresset för de spännande jobben som finns inom branschen och få fler unga att intressera sig för tekniska yrken, i synnerhet tjejer. Teknik är en nyckel för unga idag, för här finns många av framtidens jobb.

Föreläsningen erbjuds både inom våra regioner men också nationellt i samarbete med Energiföretagen Sverige och tillsammans med lokala Energibolag.


På topp 20-listan över bristyrken i Sverige är 11 sjuksköterskeyrken och vårdbranschen möter en akut kompetensbrist inom många områden idag. Många unga säger samtidigt att de vill jobba med något meningsfullt och göra skillnad, men få ser vården som ett alternativ.

Genom vårdföreläsningen vill vi visa på bredden av yrken inom vården, vilka utvecklingsmöjligheter som finns och att ett vårdjobb inte alls behöver betyda dålig lön. Med en växande äldre befolkning behöver fler jobba inom vården i framtiden, och framförallt behövs fler killar.

Vårdföreläsningen erbjuds inom våra regioner. Om du som är verksam utanför någon av våra regioner är intresserad av en föreläsning – hör av dig till oss.


Vill du att vi kommer till din skola?